Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Průmyslové automatizace Czechia, s.r.o.
účinné od 01.01.2017

Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Průmyslové automatizace Czechia, s.r.o. (dále jen „Podmínky“) se použijí na všechny právní vztahy vzniklé při prodeji zboží, zhotovení díla a poskytování služeb společností Průmyslové automatizace Czechia, s.r.o., sídlem 1. máje 1483/114, 703 00 Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: 03460096, DIČ: CZ03460096, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vl. 60172 (dále jen „Průmyslové automatizace Czechia“), pokud se smluvní strany ve smlouvě nedohodnou jinak. Podmínky jsou vypracovány ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) jako součást smluvních vztahů realizovaných mezi společností Průmyslové automatizace Czechia a jejími klienty. Tyto Podmínky se stávají součástí uzavíraných smluv na základě příslušné smlouvy.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Konkrétní smlouva, její přílohy a tyto Podmínky spolu tvoří úplný a celistvý obsah smlouvy, který představuje práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k dodání zboží, zhotovení díla a poskytnutí služeb dle podmínek konkrétní smlouvy.

1.2. Konkrétní smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy se smluvní strany v písemné formě shodnou na všech náležitostech uvedených ve smlouvě. Pokud má některá ze smluvních stran připomínky k doplnění nebo změně návrhu druhé smluvní strany, považují se takové připomínky za nový návrh smluvní strany.

1.3. V rámci smluvního vztahu mezi společností Průmyslové automatizace Czechia a jejím smluvním partnerem není žádný třetí subjekt oprávněn udělovat společnosti Průmyslové automatizace Czechia pokyny, zejména pokud jde o rozsah předmětu smlouvy nebo doručování příslušné dokumentace. Dokumentací se pro účely těchto Podmínek rozumí zejména projekty, specifikace, písemné pokyny k uskutečnění dodávek, služeb apod. Pokud je součástí předmětu plnění konkrétní smlouvy dokumentace, Klient (odběratel/objednatel) souhlasí s tím, aby Průmyslové automatizace Czechia pro účely vypracování nabídky plnění a/nebo smluvního vztahu poskytla konkrétní dokumentaci třetímu subjektu, byla-li Průmyslové automatizace Czechia instruována takto Klientem nebo na základě vlastního uvážení, pokud to vyplývá z okolností jednání o smlouvě, smluvního vztahu, obchodních zvyklostí nebo praxe.

1.4. Průmyslové automatizace Czechia je povinna plnit předmět konkrétní smlouvy v souladu s příslušnou smlouvou, jejími přílohami a těmito Podmínkami s příslušnou péčí, dovedností a dle písemných pokynů Klienta. Klient je povinen poskytovat společnosti Průmyslové automatizace Czechia řádnou součinnost s plněním dle konkrétní smlouvy, zboží či dílo převzít a uhradit společnosti Průmyslové automatizace Czechia za zboží, dílo či poskytnuté služby domluvenou cenu.

1.5. Průmyslové automatizace Czechia je oprávněna při plnění smlouvy použít subdodavatele a je oprávněna tomuto subdodavateli sdělit veškeré informace a poskytnout veškerou dokumentaci nezbytnou k plnění smlouvy, tedy dodání zboží, provedení díla či poskytnutí služeb.
Klient se zavazuje převzít na základě pověření Průmyslové automatizace Czechia výše uvedené plnění i od subdodavatele Průmyslové automatizace Czechia či od jiného zástupce Průmyslové automatizace Czechia.

2. Realizace předmětu smlouvy

2.1. Klient se zavazuje:

a) zajistit pro Průmyslové automatizace Czechia potřebnou součinnost, informace a dokumentaci tak, aby Průmyslové automatizace Czechia mohla dodat zboží/provést dílo či poskytnout služby řádně a včas;

b) zajistit pro Průmyslové automatizace Czechia přístup do svých prostor v nezbytném rozsahu k plnění smluvních povinností a poskytnout optimální podmínky pro plnění předmětu smlouvy zejména, nikoliv však výlučně (i) přijmout opatření k zajištění bezpečnosti, (ii) prostoru, (iii) zajistit přístup k energiím nezbytným při plnění smluvních povinností v místě realizace předmětu smlouvy;

c) informovat Průmyslové automatizace Czechia v dostatečném předstihu o všech známých rizicích a nebezpečí, aktuálních nebo potenciálních, v souvislosti se smluvním vztahem se společností Průmyslové automatizace Czechia včetně, nikoliv však výlučně např. přítomnosti rizika radiace, toxických nebo rakovinotvorných nebo výbušných elementů a/nebo materiálů, látek škodlivých životnímu prostředí nebo jedů, apod.;

d) vykonávat svá práva a plnit své zákonné povinnosti a povinnosti vyplývající z jakékoliv kupní, servisní či jiné smlouvy se třetí stranou, pokud by jeho nečinnost či opomenutí mohla mít nepříznivý vliv na plnění povinností ze strany Průmyslové automatizace Czechia při dodávkách zboží, poskytování služeb či zhotovení díla.

3. Cena, platební podmínky, zajištění ceny

3.1. Klient se zavazuje uhradit společnosti Průmyslové automatizace Czechia cenu uvedenou ve smlouvě, a to na základě faktury vystavené společností Průmyslové automatizace Czechia.

3.2. Lhůta splatnosti faktur je uvedena v příslušné smlouvě. Není-li lhůta splatnosti uvedena ve smlouvě, činí lhůta splatnosti faktur vystavených společností Průmyslové automatizace Czechia 30 dní ode dne vystavení faktury.

3.3. Povinnost Klienta uhradit sjednanou cenu je splněna po připsání částky odpovídající sjednané ceně na bankovní účet Průmyslové automatizace Czechia. Klient není oprávněn zadržovat nebo odkládat platbu jakýchkoli splatných částek ve prospěch Průmyslové automatizace Czechia z důvodu jakéhokoli sporu, protinároku nebo započítání, které může uplatnit vůči společnosti Průmyslové automatizace Czechia.

3.4. V případě prodlení Klienta s uhrazením sjednané ceny je společnost Průmyslové automatizace Czechia oprávněna požadovat a Klient je povinen uhradit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

3.5. Klient je povinen uhradit společnosti Průmyslové automatizace Czechia veškeré náklady spojené s vymáháním dlužné částky včetně odměny za právní zastoupení dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění a souvisejících nákladů.

3.6. V případě, že se v průběhu plnění smlouvy vyskytnou okolnosti, které nebylo možné předem rozumně předpokládat, zavazuje se společnost Průmyslové automatizace Czechia Klienta bez zbytečného odkladu o těchto okolnostech informovat. Průmyslové automatizace Czechia je oprávněna požadovat úhradu dodatečných nákladů nutných pro řádné splnění předmětu smlouvy.

4. Odstoupení od smlouvy

4.1. Průmyslové automatizace Czechia je oprávněna zastavit dodávku zboží/realizaci díla či poskytování služeb a odstoupit od smlouvy:

a) dostane-li se Klient do prodlení s úhradou sjednané ceny (případně její části) za plnění předmětu smlouvy a nesplní-li svou povinnost uhradit sjednanou cenu (případně její část) ani do 10 dní po upozornění ze strany Průmyslové automatizace Czechia na porušení smluvní povinnosti, je společnost Průmyslové automatizace Czechia oprávněna zastavit plnění z příslušné smlouvy a od této smlouvy odstoupit;

b) poruší-li Klient některý závazek vyplývající ze smlouvy a tento svůj závazek nesplní ani do 10 dní po upozornění ze strany Průmyslové automatizace Czechia na porušení konkrétní smluvní povinnosti;

c) bude-li na majetek Klienta podán návrh na zahájení insolvenční řízení, Klient vstoupí do likvidace nebo, dozvěděla-li se společnost Průmyslové automatizace Czechia, že Klient přestal hradit své splatné závazky.

5. Vlastnické právo, nebezpečí škody na zboží/díle

5.1. Klient nabývá vlastnické právo ke zboží/dílu úplnou úhradou sjednané ceny dle podmínek příslušné smlouvy a těchto Podmínek.

5.2. Nebezpečí škody na zboží/díle přechází na Klienta převzetím zboží/díla. Týž důsledek nastává i v případě, že Průmyslové automatizace Czechia byla připravena Klientovi zboží/dílo dle smlouvy předat a Klient odmítl zboží/dílo převzít. O převzetí zboží/díla bude vyhotoven předávací protokol.

6. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

6.1. Průmyslové automatizace Czechia neodpovídá za škodu vzniklou z důvodu poskytnutí nejasných, chybných, neúplných, zavádějících či nepravdivých informací, dokumentace, podkladů či jiných materiálů poskytnutých ze strany Klienta, pokud Průmyslové automatizace Czechia na nevhodnost a/nebo nesprávnost informací, dokumentace, podkladů či jiných materiálů Klienta upozornila a Klient na jejich využití trval.

6.2. Nebylo-li sjednáno jinak, poskytuje společnost Průmyslové automatizace Czechia záruky na předmět koupě/díla v délce trvání 12 měsíců od převzetí zboží Klientem. V případě uplatnění práv ze záruky je Klient povinen odeslat společnosti Průmyslové automatizace Czechia písemné oznámení nejdéle do 30 dní od zjištění příslušných skutečností vedoucích k uplatnění tohoto nároku.

6.3. Nebylo-li ujednáno jinak konkrétní smlouvou, odpovědnost společnosti Průmyslové automatizace Czechia za jakoukoli ztrátu, škodu nebo jiný finanční výdaj jakékoli povahy a jakkoli vzniklý nepřekročí za žádných okolností celkovou částku rovnající se buď dvojnásobku smluvní částky za dodávku zboží/ceny díla/ceny za poskytnuté služby, na základě které tento nárok vznikl, nebo 400.000,- Kč (případně ekvivalentu v cizí měně), podle toho, která z těchto částek je nižší.

6.4. Průmyslové automatizace Czechia neodpovídá za jakékoliv nepřímé nebo následné ztráty Klienta (včetně ztráty zisku).

7. Ochrana informací

7.1. Průmyslové automatizace Czechia i Klient jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných a utajovaných podkladech a informacích (zejména, nikoliv však výlučně o všech informacích obchodních, technických, finančních, organizačních) týkajících se přímo nebo nepřímo druhé strany, jakož i ohledně obsahu konkrétní smlouvy a všech dalších ujednání, vzájemné spolupráci a poměrech druhé smluvní strany (jejích konkrétních zákazníků nebo dodavatelů, o kterých se dozvěděly v souvislosti s plněním smlouvy a které by mohly v případě zveřejnění druhé smluvní straně způsobit škodu, avšak nejen informacích zachycených na jakémkoli nosiči, jakož i informací ústních, poskytnutých nebo jinak zpřístupněných na základě a v rámci smluvního vztahu členy statutárních orgánů smluvních stran, jejich zaměstnanci, poradci, apod.). Uvedený závazek trvá ještě dva roky po ukončení smlouvy. U technické dokumentace bez časového omezení.

7.2. Závazek povinnosti mlčenlivosti se však nevztahuje na:

a) informace poskytnuté třetí osobě (subdodavateli) z důvodu plnění závazků dle smlouvy a těchto Podmínek;

b) informace, které smluvní strana sama o sobě zveřejní nebo způsobí, že jsou veřejnosti přístupné;

c) informace obecně známé;

d) informace poskytnuté třetí osobě z důvodu plnění zákonné povinnosti (zejména auditorovi, daňovému poradci apod.);

e) informace poskytnuté profesionálním poradcům, kteří jsou vázáni mlčenlivostí (např. advokát)

7.3. V případech dle odst. 7.2 a) a e) těchto Podmínek musí být třetí osoba vždy odpovídajícím způsobem zavázána k zachování mlčenlivosti o informacích, které jsou jí poskytovány, ledaže pro ni závazek mlčenlivosti vyplývá přímo z právních nebo stavovských předpisů.

7.4. Za důvěrné a utajované informace se pro účely těchto Podmínek považují veškeré informace, které jsou buď jako takové označeny nebo jsou takového charakteru, že mohou v případě zveřejnění přivodit kterékoliv smluvní straně újmu, a to bez ohledu na to, zda mají povahu obchodního tajemství, know-how či jiných informací a dále veškeré specifikace, plány, výkresy, vzory a podobné materiály, které si smluvní strany vzájemně poskytnou.

7.5. Klient je povinen udržovat důvěrné a utajované informace o veškerém plnění ze strany společnosti Průmyslové automatizace Czechia v tajnosti, zajistit, aby k nim neměly přístup třetí osoby, nevyužít je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo pro potřeby třetí osoby, nezpřístupnit je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu společnosti Průmyslové automatizace Czechia a nepoužít tyto důvěrné a utajované informace k jiným účelům než k plnění konkrétní smlouvy.

7.6. a) Během účinnosti smlouvy a jeden rok poté nebude Klient vybízet stávající či potencionální obchodní partnery a/nebo zaměstnance Průmyslové automatizace Czechia k ukončení nebo omezení spolupráce nebo pracovněprávního vztahu se společností Průmyslové automatizace Czechia, ani nebude vést s obchodními partnery a/nebo zaměstnanci Průmyslové automatizace Czechia jednání, jejichž cílem by mělo být uzavření jakékoli pracovněprávní či obdobné smlouvy nebo jejichž cílem by mělo být uzavření jakéhokoli obchodně závazkového vztahu mezi Klientem, popř. jakoukoli třetí osobou, a obchodním partnerem a/nebo zaměstnancem Průmyslové automatizace Czechia.

b) Během účinnosti smlouvy a jeden rok poté Klient neuzavře se stávajícími či potencionální obchodními partnery a/nebo zaměstnanci Průmyslové automatizace Czechia jakoukoli pracovněprávní či obdobnou smlouvu a/nebo jakýkoli obchodně závazkový vztah.

7.7. Pro případ porušení povinnosti mlčenlivosti uvedených v odst. 7.1. až 7.6. tohoto článku 7 Podmínek sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této smlouvy. Smluvní strana, která smluvní povinnost porušila je povinna uhradit smluvní pokutu do 15 dnů od doručení výzvy druhé smluvní strany k její úhradě.

V případě porušení povinností uvedených v odst. 7.6 a) a/nebo b) tohoto článku 7 Podmínek se Klient zavazuje uhradit společnosti Průmyslové automatizace Czechia smluvní pokutu ve výši:

a) 12-ti násobku průměrného měsíčního výdělku každého zaměstnance, jehož se porušení týká. Pro účely těchto Podmínek se průměrným výdělkem zaměstnance rozumí průměrný měsíční hrubý výdělek, který zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy
zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období. Rozhodným obdobím je předchozí kalendářní čtvrtletí.
Průměrný výdělek se zjistí k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po rozhodném období. Bližší pravidla pro výpočet průměrného výdělku stanoví zákoník práce.

b) 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských) za každého stávajícího či potencionálního obchodního partnera, jehož se porušení týká.

7.8. Průmyslové automatizace Czechia i Klient jsou povinni si navzájem vrátit technickou dokumentaci i informace, které obdrželi na základě nebo v souvislosti s konkrétní smlouvou, a to do deseti dnů od předání zboží/díla. Současně jsou povinni zničit veškeré kopie, výpisy, opisy, apod., jakož i nenávratně vymazat informace z prostředků výpočetní, audiovizuální, či jiné obdobné techniky. Zničení a vymazání informací potvrdí její příjemce čestným prohlášením, které předá objednateli současně při jejím vrácení. Výjimku z této povinnosti tvoří informace a dokumentace zapracované do dokumentace zhotovitele nutné pro zhotovení díla, jakož i informace a dokumentace předána příslušným správním orgánům v rámci správního řízení vyplývajícího či souvisejícího s provedením díla.

8. Vyšší moc

8.1. Průmyslové automatizace Czechia není odpovědna za jakékoli nesplnění povinnosti z kupní smlouvy/o dílo/servisní, pokud toto nesplnění či prodlení bylo způsobeno překážkou, která nastala nezávisle na vůli společnosti Průmyslové automatizace Czechia a bránila jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze nebo není možné rozumně předpokládat, že by Průmyslové automatizace Czechia tuto překážku nebo její následky mohla odvrátit nebo překonat, a dále, že v době vzniku závazku tuto překážku nemohla reálně předvídat (dále jen „Vyšší moc“). Odpovědnost za splnění závazku však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy společnost Průmyslové automatizace Czechia byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.

8.2. Za Vyšší moc se pro účely těchto Podmínek, pokud splňují předpoklady uvedené v předcházejícím odstavci, považují zejména:

a) havárie nebo závažná porucha výrobního zařízení společnosti Průmyslové automatizace Czechia nebo výrobního zařízení dodavatele surovin/materiálů pro Průmyslové automatizace Czechia nebo

b) přírodní katastrofy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, záplavy, vichřice nebo jiné atmosférické poruchy a jevy značného rozsahu nebo

c) války, povstání, vzpoury, občanské nepokoje nebo stávky nebo

d) rozhodnutí nebo normativní akty orgánů veřejné moci, regulace, omezení, zákazy nebo jiné zásahy státu, orgánů státní správy nebo samosprávy.

8.3. Průmyslové automatizace Czechia i Klient jsou povinni pro případ porušení nebo předpokladu porušení, povinnosti ze smlouvy, a to v důsledku nastalé události Vyšší moci, se navzájem bezodkladně informovat a vyvinout veškeré možné úsilí k odvrácení takové události nebo jejích následků a k jejich odstranění.

8.4. V případě, že působení Vyšší moci je delší než 90 dní, může kterákoliv strana od smlouvy odstoupit.

9. Různé

9.1. V případě, že některé z ustanovení těchto Podmínek bude pro rozpor s právními předpisy neplatné, případně bude nevykonatelné, zůstává platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto Podmínek nedotčena.

9.2. Užití obchodní firmy Průmyslové automatizace Czechia nebo jí registrovaných ochranných známek a značek pro reklamní účely je možné pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Průmyslové automatizace Czechia.

9.3. Veškeré spory vzniklé v souvislosti se smluvními vztahy dle těchto Podmínek se budou řídit právním řádem české republiky a budou předloženy k řešení věcně a místně příslušnému soudu v ČR.

V Ostravě dne 01.01.2017

Za Průmyslové automatizace Czechia, s.r.o.

Ing. Lukáš Hrček Ing. Jiří Valíček
jednatel společnosti jednatel společnosti

Powered by themekiller.com